Ruilen & Retourneren

Product(en) Ruilen & Retourneren

Vul het onderstaande formulier in indien je product(en) wilt ruilen en/of retourneren.

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN VAN-SYB :

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van VAN-SYB zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. De webshop VAN-SYB is voor alle producten voorzien van verkoopprijzen excl. btw. VAN-SYB levert de bestelling met opgave van een verplicht KvK.nr, hoofzakelijk aan zakelijke klanten. Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen, zie: http://www.VAN-SYB.com. 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van VAN-SYB zijn vrijblijvend en VAN-SYB behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6. 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de geaccordeerde orderbevestiging door VAN-SYB. VAN-SYB is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt VAN-SYB dit mee binnen acht (8) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

Artikel 3: Prijs en betaling
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden via facturatie, Ideal of tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

3.3 Indien betaling niet direct en volledig bij het vervallen van de betalingstermijn heeft plaatsgevonden, is de koper aan de verkoper zonder voorafgaande ingebrekestelling een vergoeding voor rente verschuldigd van 1% per maand over het alsdan openstaande bedrag tot het tijdstip van algehele voldoening.

3.4 Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit kosten van de ingebrekestelling.

3.5 Indien de verkoper bij wanprestatie van de koper tot buitengerechtelijke invordering overgaat (waaronder faillissementsaanvrage), komen de kosten daarvan voor rekening van de koper, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van VAN-SYB om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten te vorderen. 

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door VAN-SYB.

Artikel 4: Kwaliteit en omschrijving
4.1 De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit, en hoeveelheid als nader in het (eventueel later gewijzigde) aanbod/offerte omschreven.

4.2 De verkoper verbindt zich jegens de koper hem goederen te leveren die:
A. van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;
B. in alle opzichten gelijk zijn aan monsters en modellen, die door de verkoper en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt.

4.3 Geringe kleurafwijkingen tussen artikelen kunnen voorkomen en dienen geaccepteerd te worden. 

5.4 Bij slijtage, waarvan mag worden aangenomen dat het bij elk (lederen) product zou ontstaan gedurende normaal gebruik, valt niet onder de garantie (denk hierbij aan de versoepeling van het leer e.d.).

Artikel 5: Tijdstip en levering
5.1 De door VAN-SYB opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.  

5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 

5.3 De goederen zullen door de verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.

5.4 Indien door verkoper de goederen in productie zijn genomen is het aan de koper niet toegestaan de order geheel of gedeeltelijk te wijzigen.

5.5 Onder geen enkel voorwaarde bestaat de mogelijkheid tot wijziging of annulering van de order, indien de goederen op maat zijn gemaakt of bedrukt, gelaserd of geborduurd zijn met een door de koper gewenste naam en/of logo. In dat geval is de koper te allen tijde tot afname en betaling verplicht.  

Artikel 6: Eigendomsovergang en risico
6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan VAN-SYB verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

6.2 Indien er gerede twijfel bij verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteiten van de koper, is de verkoper bevoegd de bezorging van goederen ingevolge artikel 4 lid 2 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde levering te lijden schade. 

Artikel 7: Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u VAN-SYB daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen acht (8) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Het in behandeling nemen van reclames laat de betalingsverplichting onverlet. Bij overschrijving van de hiervoor genoemde termijn vervalt elke aanspraak jegens de verkoper.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft VAN-SYB de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan kosteloos te herstellen, dan wel te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 De verkoper stelt zich tegenover de koper aansprakelijk voor de schade aan de goederen, optredende tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat de koper of een afnemer van hem de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt.

7.4 De in lid 3 van dit artikel genoemde aansprakelijkheid vervalt indien de koper c.q. diens afnemer de goederen behandelt c.q. laat behandelen in strijd met of in afwijking van de wasvoorschriften, vermeld op het innaai-etiket en de uitvoerige wasvoorschriften, welke bij de levering door de verkoper worden gevoegd.

7.5 Indien partijen geen overeenstemming bereiken omtrent de aard van het gebrek c.q. de oorzaak hiervan zal het gerezen verschil voor een bindend advies worden voorgelegd aan TNO of een nader tussen partijen aan te wijzen onafhankelijke onderzoeksinstelling. De kosten verbonden aan deze geschillenbeslechting zullen worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij, waarbij de koper zich verplicht voor het onderzoek zekerheid te stellen voor deze kosten. Het vorenstaande schort de betalingsverplichting van de koper, als bedoeld in artikel 3 niet op.   

7.6 Op alle lederen VAN-SYB horecariemen of holsters die in eigen atelier zijn geproduceerd, geven wij 1 jaar garantie. Mits deze defecten niet zijn veroorzaakt door ondeugdelijk gebruik of opzettelijk gedrag van de drager. Zo vallen haken in kleding niet onder de garantiebepalingen aangezien dit slechts kan komen doordat de drager ergens achter is blijven haken. Ook niet het soepel worden van het leder.  Voor kleding geldt dat de scheidingslijn tussen een zwak artikel en zwaar of ondeugdelijk gebruik moeilijk te trekken is. Alle defecte kleding zal daarom eerst beoordeeld worden door VAN-SYB en bestaat de kans dat je de goederen aan ons dient te retourneren zodat wij deze kunnen bekijken en beoordelen. Aan de hand de beoordeling wordt bepaald of dat er iets hersteld dient te worden of dat er een omruiling zal plaatsvinden. Wij zullen in eerste instantie altijd eerst trachten de kleding of het lederen item te herstellen. Pas wanneer dit niet mogelijk is, komt de vervanging in aanmerking.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en VAN-SYB, dan wel tussen VAN-SYB en derden, voor zover deze betrekking hebben op de relatie tussen u en VAN-SYB, is VAN-SYB niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door VAN-SYB.

Artikel 9: Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft VAN-SYB ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat VAN-SYB gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan VAN-SYB kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

9.3 Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de verkoper terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen. In dit geval is de koper een vergoeding verschuldigd van 2% van de gedeeltelijke koopsom voor elke week die is verstreken tussen het moment van aflevering van de goederen en het moment van beëindiging van de overeenkomst.  

Artikel 10: Wettelijke vereisten

10.1 De verkoper waarborgt, dat het ontwerp de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.

 

10.2 Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van goederen.

Artikel 11: Ontbinding

11.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindsvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

11.2 Door de ontbinding worden over een weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.  

Artikel 12: Toepasselijk recht
12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.  

Artikel 13: Bevoegdheid
13.1 De beslissing van alle geschillen ter zake van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende is opgedragen aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Wormer N-H, 1 januari 2023   VAN-SYB
M. Eshuijs (directeur/eigenaar)

VAN-SYB 

Veerdijk 40B,

1531MS Wormer NH Nederland

Telefoonnummer: +31(0)631918643 

(Klantenservice is bereikbaar op ma t/m vrijdag van 9.00-16.30 uur) 

Email adres: info@VAN-SYB.com

KvK-nummer: 34345598 

BTW.id.nr.: NL001109508B69

RETOUREN EN LEVERINGEN

Leveringen en verzendkosten

De verzend en handlingkosten voor afleveradressen in Nederland bedragen tot een aankoopbedrag van €150,00, excl. Btw €12,95 per bestelling.  Dit is een vast bedrag ongeacht het aantal artikelen of het aantal pakketten per bestelling. Bij een aankoop hoger dan €150,00 excl. Btw zijn de verzend en handlingskosten gratis.

Levertijden
Vanuit de bestelling leveren wij in principe alles in één complete zending. De levertijd van de bestelling is afhankelijk van het artikel met de langste levertijd. Het kan voorkomen dat enkele artikelen uit de bestelling een langere levertijd hebben omdat deze niet op voorraad zijn. In overleg kan besloten worden om de beschikbare goederen eerder uit te leveren. Een nalevering geschiedt op onze kosten.

Voor de leveringen naar het buitenland geldt een langere levertijd dan de gemiddelde leveringstijden binnen Nederland. De buitenlandse levertijd is afhankelijk van het land waar de bestelling naar verzonden wordt.

VAN-SYB hanteert verschillende levertijden:

  • Monster/maatserie: binnen een week, mits voorradig.
  • Kleding zonder te borduren/bedrukken en mits op voorraad: ± 5 tot 10 werkdagen.
  • Lederen riemen en accessoires zonder lasergravure: ± 5 tot 14 werkdagen. (Afhankelijk van de leervoorraad).
  • Kleding voorzien van borduur of bedrukking: Na ontvangst van de kleding 2 á 3 weken.
  • Custom made lederen schorten of riemen: 6 á 8 weken. (In overleg)

Aan indicatieve levertijden kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij anders met ons overeengekomen. Wij zijn afhankelijk van onze voorraadpositie op enig moment.

Spoedorders

Mocht de kleding sneller nodig zijn dan de bovenstaande levertijden? Neem dan contact met ons op: Tel. +31631918643 of email info@van-syb.com. 

Samen kijken we wat de beste mogelijkheden zijn. In de meeste gevallen kunnen we je helpen of denken we mee naar een goede oplossing. 

Retourzenden

8 dagen bedenktijd
Om zeker te zijn van een goede aankoop heeft u tot 8 dagen na ontvangstdatum, de tijd om het product te bekijken en eventueel te retourneren of te ruilen. 

Retour via de post
Artikelen die per pakketpost zijn geleverd kunnen op dezelfde manier geretourneerd worden

U bent zelf verantwoordelijk voor deze retour-zending. Hiervoor kunt u de originele verpakking gebruiken

Voorwaarden van retour zenden
Belangrijk is dat u tijdens de bedenktermijn zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. Eventuele gebruikssporen of schade kunnen leiden tot geen of gedeeltelijke teruggave van de betaling. Een retournering geldt alleen voor producten die niet gepersonaliseerd zijn, dus niet voorzien zijn van een logo of die op maat zijn gemaakt.

Lees onze algemene voorwaarden voor de complete informatie

Aanbieden van een retour
Om uw retour zo snel mogelijk te kunnen afhandelen vragen wij u ons een email te sturen met opgaaf van retourreden en deze samen met uw aankoop bon binnen 8 dagen na ontvangstdatum te retourneren naar onderstaand adres.

Terugbetaling na retournering
Na retournering betalen wij u het volledige aankoopbedrag zo snel mogelijk terug. Dit is uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat wij uw retour in goede orde hebben ontvangen.

 

Klachten procedure

Is er een klacht te melden over een ontvangen artikel, de borduring of bedrukking? 

Dan verzoeken wij de klant contact met ons op te nemen via Tel. +31(0)631918643 of via de e-mail: info@van-syb.com. Wij zullen de klacht met de grootst mogelijke zorg afhandelen. Er bestaat een kans dat wij vragen de goederen aan ons te retourneren zodat wij de klacht kunnen bekijken en beoordelen. Aan de hand van de beoordeling wordt er bepaald of dat er iets hersteld wordt of dat er een omruiling zal plaatsvinden. 

Bij de retourzending dient altijd een begeleidende brief te worden gevoegd met de (bedrijfs)naam, adresgegevens, bestel- of referentienummer en een omschrijving van de klacht. Na ontvangst van de goederen en na de beoordeling van de klacht nemen we altijd contact op met de klant.

Monsteraanvragen

VAN-SYB biedt de mogelijkheid aan om een monsterzending en/of een maatserie te ontvangen. Zo kun je de artikelen bekijken, beoordelen en kan ieder personeelslid de kleding passen en de juiste maat vast te stellen. VAN-SYB factureert hiervoor de prijzen van de benodigde kleding in de maten serie.

Zodra wij de samples/pas maten retour ontvangen wordt de factuur gecrediteerd en het bedrag teruggestort op de betaalrekening. Voor de passessie monsteraanvraag, stellen we een tijdsperiode van 14 dagen.  Na deze periode kunnen wij de monster kleding helaas niet meer als retour in ontvangst nemen. Vanuit deze service accepteren wij dan ook geen klachten over bestelde artikelen waarvan de maat onjuist is. Deze retourzendingen worden geweigerd.

Betaalmogelijkheden

Na een bestelling via onze webshop zijn er keuzes vanuit verschillende betalingscondities. Wij zetten geen bestellingen in gang tot dat wij de betaling hebben ontvangen.

IDEAL: Veilig internetbankieren via je eigen bank, zie www.ideal.nl. Bij deze betaalmethode kan je direct tijdens het bestelproces de betaling afronden met een eigen bank. Je rekent af in de vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van jouw eigen bank. Onze betaalomgeving is beveiligd en wordt 24/7 gemonitord door Your Online Success. Your Online Success beschikt over een dekking indien er iets mis zou gaan. Deze dekking wordt verschaft door zakelijk verzekeringen bij JW Verzekeringen. 

Vooruitbetaling: Na het plaatsen van je bestelling ontvangt je de orderbevestiging per e-mail. Onderaan op de orderbevestiging vind je onze betaalgegevens. Je kan het totaalbedrag overmaken onder vermelding van het bestel- of ordernummer. Zodra de betaling bij ons binnen is, nemen wij de bestelling in behandeling. Indien wij de betaling binnen 7 dagen niet hebben ontvangen, wordt de order geannuleerd.