Algemene voorwaarden

[fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” border_radius=”” box_shadow=”no” dimension_box_shadow=”” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_title hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” content_align=”center” size=”1″ font_size=”” line_height=”” letter_spacing=”” margin_top=”” margin_bottom=”” margin_top_mobile=”” margin_bottom_mobile=”” text_color=”” style_type=”default” sep_color=””]

Algemene voorwaarden

[/fusion_title][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]

Algemene voorwaarden VAN-SYB.com
ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN VAN-SYB te Wormer N-H.

Artikel 1: Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van VAN-SYB zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. De webshop VAN-SYB is voor alle producten voorzien van verkoopprijzen excl btw. VAN-SYB levert de bestelling met opgave van een verplicht KvK.nr, hoofzakelijk aan zakelijke klanten. Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen, zie: https://van-syb.com.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van VAN-SYB zijn vrijblijvend en VAN-SYB behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de getekende orderbevestiging door VAN-SYB. VAN-SYB is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt VAN-SYB dit mee binnen acht (8) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3: Prijs en betaling
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Betaling kan geschieden via facturatie, Ideal of tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Indien betaling niet direct en volledig bij het vervallen van de betalingstermijn heeft plaatsgevonden, is de koper aan de verkoper zonder voorafgaande ingebrekestelling een vergoeding voor rente verschuldigd van 1% per maand over het alsdan openstaande bedrag tot het tijdstip van algehele voldoening.

Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit kosten van de ingebrekestelling.

Indien de verkoper bij wanprestatie van de koper tot buitengerechtelijke invordering overgaat (waaronder faillissementsaanvrage), komen de kosten daarvan voor rekening van de koper, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van VAN-SYB om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke

kosten te vorderen.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door VAN-SYB.

Artikel 4: Kwaliteit en omschrijving
De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit, en hoeveelheid als nader in het (eventueel later gewijzigde) aanbod/offerte omschreven.

De verkoper verbindt zich jegens de koper hem goederen te leveren die:
van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;
in alle opzichten gelijk zijn aan monsters en modellen, die door de verkoper en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt.

Geringe kleurafwijkingen tussen artikelen kunnen voorkomen en dienen geaccepteerd te worden.
5.4 Bij slijtage, waarvan mag worden aangenomen dat het bij elk lederen product zou ontstaan gedurende normaal gebruik, valt niet onder de garantie (denk hierbij aan de versoepeling van het leer e.d.).

Artikel 5: Tijdstip en levering
De door VAN-SYB opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

De goederen zullen door de verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.

Indien door verkoper de goederen in productie zijn genomen is het aan de koper niet toegestaan de order geheel of gedeeltelijk te wijzigen.

Onder geen enkel voorwaarde bestaat de mogelijkheid tot wijziging of annulering van de order, indien de goederen bedrukt, gelaserd of geborduurd moeten worden met een door de koper gewenste naam en/of logo. In dat geval is de koper te allen tijde tot afname en betaling verplicht.

Artikel 6: Eigendomsovergang en risico
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan VAN-SYB verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Indien er gerede twijfel bij verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteiten van de koper, is de verkoper bevoegd de bezorging van goederen ingevolge artikel 4 lid 2 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde levering te lijden schade.

Artikel 7: Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u VAN-SYB daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Het in behandeling nemen van reclames laat de betalingsverplichting onverlet. Bij overschrijving van de hiervoor genoemde termijn vervalt elke aanspraak jegens de verkoper.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft VAN- SYB de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan kosteloos te herstellen, dan wel te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

De verkoper stelt zich tegenover de koper aansprakelijk voor de schade aan de goederen, optredende tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat de koper of een afnemer van hem de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt.

De in lid 3 van dit artikel genoemde aansprakelijkheid vervalt indien de koper c.q. diens afnemer de goederen behandelt c.q. laat behandelen in strijd met of in afwijking van de wasvoorschriften, vermeld op het innaai-etiket en de uitvoerige wasvoorschriften, welke bij de levering door de verkoper worden gevoegd.

Indien partijen geen overeenstemming bereiken omtrent de aard van het gebrek c.q. de oorzaak hiervan zal het gerezen verschil voor een bindend advies worden voorgelegd aan TNO of een nader tussen partijen aan te wijzen onafhankelijke onderzoeksinstelling. De kosten verbonden aan deze geschillenbeslechting zullen worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij, waarbij de koper zich verplicht voor het onderzoek zekerheid te stellen voor deze kosten. Het vorenstaande schort de betalingsverplichting van de koper, als bedoeld in artikel 3 niet op.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en VAN-SYB, dan wel tussen VAN-SYB en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en VAN-SYB, is VAN-SYB niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van VAN-SYB.

Artikel 9: Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft VAN-SYB ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat VAN-SYB gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan VAN-SYB kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de verkoper terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende

goederen. In dit geval is de koper een vergoeding verschuldigd van 2% van de gedeeltelijke koopsom voor elke week die is verstreken tussen het moment van aflevering van de goederen en het moment van beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 10: Wettelijke vereisten
De verkoper waarborgt, dat het ontwerp de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.

Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van goederen.

Artikel 11: Ontbinding
Onverminderd het bepaalde in artikel 11 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindsvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Door de ontbinding worden over een weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
Artikel 12: Toepasselijk recht

12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
Artikel 13: Bevoegdheid

13.1 De beslissing van alle geschillen ter zake van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende is opgedragen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Wormer N-H, 1 januari 2020 VAN-SYB
M. Eshuijs (directeur/eigenaar)

VAN-SYB
Veerdijk 40B,
1531MS Wormer NH Nederland Telefoonnummer: +31(0)631918643
(Klantenservice is bereikbaar op ma t/m vrijdag van 9.00-16.30 uur) Email adres: info@VAN-SYB.com.
KvK-nummer: 34345598 BTW.id.nr.: NL001109508B69

Werkwijze VAN-SYB RETOUREN EN LEVERINGEN
Leveringen en verzendkosten
De verzendkosten voor afleveradressen in Nederland bedragen €7,50 per bestelling. Dit is een vast bedrag ongeacht het aantal artikelen of het aantal dozen per bestelling.

Wij leveren alle artikelen van je bestelling in principe in één complete zending. De levertijd van de bestelling is afhankelijk van het artikel met de langste levertijd. Het kan voorkomen dat enkele artikelen uit je bestelling een langere levertijd hebben omdat deze niet op voorraad zijn. In overleg kan er besloten worden om de beschikbare goederen eerder uit te leveren. Na-leveringen geschieden op onze kosten.

Voor leveringen naar het buitenland moet je tevens rekenen op een langere levertijd dan voor een bestelling binnen Nederland. Deze levertijd is afhankelijk van het land waar de bestelling naar verzonden wordt.

Levertijden
VAN-SYB hanteert verschillende levertijden. De levertijd kan per artikel verschillend zijn. Onderstaande levertijden gelden mits de artikelen voorradig zijn. Bij een eventuele langere levertijd zullen wij hierover altijd contact met je opnemen.

Monster/maatserie: binnen een week, mits voorradig.

Kleding zonder borduring/bedrukking: ± 5 tot 10 werkdagen.

Lederen schorten accessoires zonder lasergravure: ± 5 tot 10 werkdagen.

Afhankelijk van of het leer op voorraad is en/of de schorten worden voorzien van een laser gravure.

Kleding voorzien van een borduring/bedrukking: 3 á 4 weken.

Custom made lederen schorten: 6 á 8 weken.

Aan indicatieve levertijden kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij anders met ons overeengekomen. Wij zijn afhankelijk van onze voorraadpositie op enig moment.

Spoed orders
Mocht je de kleding sneller nodig hebben dan bovenstaande levertijden? Neem dan contact met ons op: 0631918643 of info@van-syb.com.
Wij zijn flexibel en zullen dan samen bekijken wat de mogelijkheden zijn. In de meeste gevallen kunnen we je helpen of meedenken naar een goede oplossing.
Retour zenden
Wij nemen geen artikelen retour in ontvangst. Wel bieden wij de service monsteraanvragen. Hier kan je artikelen of maatseries aanvragen middels de optie “offerte aanvraag” zodat je deze vóór dat je besteld kan bekijken, beoordelen en passen. Mocht je hier geen gebruik van hebben gemaakt, dan kunnen wij de retourzending helaas niet aannemen.

Je kan de artikelen die je bij ons hebt gekocht, tegen bepaalde voorwaarden retourneren.

Je hebt een klacht.

Je hebt een verkeerd artikel of verkeerde maat ontvangen.

Heb je een klacht over een artikel, de borduring of bedrukking? Dan verzoeken wij je hierover contact met ons op te nemen via Tel. +31(0)631918643 of via de e-mail: info@van-syb.com. Wij zullen de klacht met de grootst mogelijke zorg afhandelen. Er bestaat dan een grote kans dat je de goederen aan ons moet retourneren zodat wij de klacht kunnen bekijken en beoordelen. Aan de hand hiervan wordt er bepaald of dat er iets hersteld wordt of dat er een omruiling zal plaatsvinden. Voeg bij de retourzendingen altijd een begeleidende brief toe met je (bedrijfs)naam, adresgegevens,
bestel- of referentienummer en een omschrijving van de klacht. Zodat wij weten van wie het pakket afkomstig is en wat er mee moet gebeuren. Uiteraard wordt er nadat we de klacht beoordeeld hebben contact met je opgenomen.

Heb je een verkeerd artikel of een verkeerde maat ontvangen dan dat je besteld hebt? Dan verzoeken wij je hierover contact met ons op te nemen via 0631918643 of info@van-syb.com. Als blijkt dat er een artikel of maat verkeerd geleverd is dan er vermeld staat op de orderbevestiging die akkoord bevonden is, ruilen wij deze z.s.m. om voor het juiste artikel/maat. VAN-SYB biedt de mogelijkheid om een monsterzending en/of een maatserie te ontvangen. Zo kan je de artikelen bekijken, beoordelen en kan ieder personeelslid de kleding passen en de juiste maat vast te stellen. Je hebt 14 dagen de tijd om de monsters/maatserie te retourneren. Na deze periode kunnen wij de monsters helaas niet meer als retour in ontvangst nemen. Aangezien we deze service bieden accepteren wij dan ook geen klachten over bestelde artikelen waarvan de maat onjuist blijkt te zijn. Deze retourzendingen worden geweigerd.
Mits de retourzending aan één van bovengenoemde voorwaarde voldoet, kan je het pakket retour sturen naar het volgende adres: VAN-SYB, Veerdijk 40B, 1531MS Wormer.

Als je buiten de gestelde voorwaarden een artikel terugstuurt komt de betalingsverplichting niet te vervallen. Neem je in geval van twijfel alstublieft contact op met onze klantenservice. Wij accepteren alleen artikelen die ongedragen zijn en die nog in de originele verpakking zitten. Stuur het artikel inclusief alle toebehoren binnen 14 werkdagen terug, vergezeld van de originele factuur/pakbon in een deugdelijke verpakking.

Monsteraanvragen
VAN-SYB biedt de mogelijkheid om een monsterzending en/of een maatserie te ontvangen. Zo kun je de artikelen bekijken, beoordelen en kan ieder personeelslid de kleding passen en de juiste maat vast te stellen.

Zodra wij de samples/pas maten retour ontvangen wordt de factuur hiervan gecrediteerd en het bedrag teruggestort op je rekening. Hiervoor krijg je 14 dagen de tijd. Na deze periode kunnen wij de monsters helaas niet meer als retour in ontvangst nemen. Vanuit deze service accepteren wij dan ook geen klachten over bestelde artikelen waarvan de maat onjuist is. Deze retourzendingen worden geweigerd.

Minimale afname
De minimale bestelafname via de webshop is 5 stuks. Dit mogen wel verschillende artikelen en maten zijn.

Betaalmogelijkheden
Wil je een bestelling via onze webshop plaatsen? Dan heb je de keuze uit verschillende betalingscondities. Wij zetten geen bestellingen in gang tot dat wij de betaling hebben ontvangen.

IDEAL: Veilig internetbankieren via je eigen bank, zie www.ideal.nl. Bij deze betaalmethode kan je direct tijdens het bestelproces de betaling afronden met je eigen bank. Je rekent af in de vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van jouw eigen bank.

Vooruitbetaling: Na het plaatsen van je bestelling ontvangt je de orderbevestiging per e-mail. Onderaan op de orderbevestiging vind je onze betaalgegevens. Je kan het totaalbedrag overmaken onder vermelding van het bestel- of ordernummer. Zodra de betaling bij ons binnen is, nemen wij de bestelling in behandeling. Indien wij de betaling binnen 7 dagen niet hebben ontvangen, wordt de order geannuleerd.

Garantie
Garanties gelden alleen voor defecten die niet veroorzaakt zijn door ondeugdelijk gebruik of opzettelijk gedrag van de drager. Zo vallen haken in kleding niet onder de garantiebepalingen aangezien dit slechts kan komen doordat de drager ergens achter is blijven haken.

Voor kleding geldt dat de scheidingslijn tussen een zwak artikel en zwaar of ondeugdelijk gebruik moeilijk te trekken is. Alle defecte kleding zal daarom eerst beoordeeld worden door VAN-SYB. Er bestaat een grote kans dat je de goederen aan ons moet retourneren zodat wij deze kunnen bekijken en beoordelen. Aan de hand de beoordeling wordt bepaald of dat er iets hersteld dient te worden of dat er een omruiling zal plaatsvinden. Wij zullen in eerste instantie altijd eerst trachten de kleding te herstellen. Pas wanneer dit niet mogelijk is, komt de vervanging in aanmerking.
Heb je een defect of een klacht? Neem hiervoor contact met ons op via tel: +31(0)631918643 of mail naar info@van-syb.com.

Wij accepteren geen klachten over artikelen waarvan de maat of kleur onjuist is aangezien wij je de mogelijkheid bieden de kleding voor het bestellen te beoordelen en te passen d.m.v. onze SERVICE MONSTERAANVRAAG. Wel kan er voor een omruiling een enkele keer een uitzondering worden gemaakt, mits de kleding ongedragen is en niet voorzien is van een logo. Wel berekent VAN-SYB de kosten, die zij hiervoor kwijt zijn, door aan de klant. Dit kan per merk van het artikel en de aantallen verschillend zijn. De retourkosten bedragen 20% van de stuksprijs én de verzendkosten naar onze leverancier. Deze kosten zijn per leverancier verschillend

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]